Jewish holidays 2020

Asara B'Tevet tisdag 2020-01-07
Tu BiShvat måndag 2020-02-10
Purim tisdag 2020-03-10
Pesach torsdag 2020-04-09
Yom HaShoah tisdag 2020-04-21
Yom Ha'atzmaut onsdag 2020-04-29
Lag BaOmer tisdag 2020-05-12
Yom Yerushalayim fredag 2020-05-22
Shavuot fredag 2020-05-29
Shiv'ah Asar b'Tammuz torsdag 2020-07-09
Tisha B'Av torsdag 2020-07-30
Rosh Hashanah lördag 2020-09-19
Yom Kippur måndag 2020-09-28
Sukkot lördag 2020-10-03
Shemini Atzeret lördag 2020-10-10
Simchat Torah söndag 2020-10-11
Hanukkah fredag 2020-12-11
Asara B'Tevet fredag 2020-12-25