Jewish holidays 2019

Tu BiShvat Monday 01/21/2019
Purim Katan Tuesday 02/19/2019
Pesach Saturday 04/20/2019
Yom HaShoah Thursday 05/02/2019
Yom Ha'atzmaut Thursday 05/09/2019
Lag BaOmer Thursday 05/23/2019
Yom Yerushalayim Sunday 06/02/2019
Shavuot Sunday 06/09/2019
Shiv'ah Asar b'Tammuz Saturday 07/20/2019
Tisha B'Av Sunday 08/11/2019
Rosh Hashanah Monday 09/30/2019
Yom Kippur Wednesday 10/09/2019
Sukkot Monday 10/14/2019
Shemini Atzeret Monday 10/21/2019
Simchat Torah Tuesday 10/22/2019
Hanukkah Monday 12/23/2019